Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

      Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych       


                        Harmonogram oraz zasady dotyczące rekrutacji 

                                   do szkół ponadpodstawowych 

                   

     

           

 

Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu*.
* Ustawa Prawo Oświatowe t.j. z 14 grudnia 2016 r (Dz. U. 2020 poz.  910 art. 130 pkt 7a) 


W celu pełnej rekrutacji kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywanego zawodu.


Jeśli są wśród was osoby, które wybierają się do Zespołu Szkół Branżowych w zawodzie elektromechanik, to chcielibyśmy poinformować, że te osoby mogą liczyć na praktyki w spółce PKP Cargo, która może przyjąć 10 uczniów. Dodatkowo, osoby chcące podjąć naukę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, mogą liczyć na praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie.


Uprzejmie prosimy o śledzenie sytuacji pod adresem
https://tczew.edu.com.pl/kandydat


Zespół Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie prowadzi nabór 

poza systemem elektronicznym. 


1. Zawody


- sprzedawca - pobierz opis

- kucharz  - pobierz opis

- mechanik pojazdów samochodowych - pobierz opis

- magazynier – logistyk - pobierz opis

Charakterystyka innych zawodów - na stronie Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego - https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/


2. Lista pracodawców  - wg zawodów w zakładce 


3. Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji:


podanie o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej wraz z załącznikami   załącznik 1

zaświadczenie dla pracodawców niezrzeszonych w CECHU   załącznik 6

zaświadczenie dla pracodawców zrzeszonych w CECHU   załącznik 5

ustalenia między szkołą a pracodawcą niezrzeszonym w CECHU   załącznik 2

oświadczenie o niekaralności dla pracodawcy niezrzeszonym w CECHU   załącznik 3

porozumienie o współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcą niezrzeszonym w CECHU   załącznik 4

podanie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych   załącznik 7

podanie do Branżowej Szkoły II stopnia   załącznik 8


Zespół Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie, ul. Czyżykowska 17 zaprasza absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy chcą kontynuować naukę i zdobywać kolejne kwalifikacje do dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.


Ukończenie branżowej szkoły II stopnia daje absolwentowi możliwość zdobycia tytułu technika, wykształcenia średniego oraz możliwość

przystąpienia do egzaminu maturalnego.


Oferta ta skierowana jest również do absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole od roku szkolnego 2012/2013.


Nauka odbywać się będzie w systemie zaocznym (co dwa tygodnie w piątki i soboty).


W roku szkolnym 2020/2021 w Branżowej Szkole II stopnia proponujemy kształcenie w zawodach:                                                                         

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia w innych zawodach mogą kontynuować naukę w trzyletnim Liceum Ogólnokształcącym

dla Dorosłych w formie zaocznej zdobywając średnie wykształcenie oraz możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i podjęcie

dalszego kształcenia w szkołach policealnych oraz wyższych uczelniach.