RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż:

 1. Administratorem Pana(-ni) danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Zespół Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie, ul. Czyżykowska 17, 83-110 Tczew, reprezentowany przez Panią Dyrektor Aleksandrę KOMOSZYŃSKĄ.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Zespołu Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie Pana Edwarda DYBOWSKIEGO,
  z którym może się Pan(-ni) skontaktować w sprawach ochrony Pana(-ni) danych osobowych i danych osobowych dziecka oraz realizacji praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: iod@zsubhp.pl lub pisemnie na adres: Zespół Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie, ul. Czyżykowska 17, 83-110 Tczew.
 3. Pana(-ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania i przyznawania świadczeń socjalnych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit., a, b, c oraz Art. 9 ust. 1 lit., a, b, c, h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pana(-ni) dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  (w tym ZUS, Urząd Skarbowy) jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pana(-ni) danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne i IT, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, instytucjom finansowym, bankom, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, firmom szkoleniowym
  i świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy, archiwistom.
 5. Pana(-ni) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, zaś w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody - do momentu odwołania zgody (w przypadku pracowników przyjętych do pracy przed 01 stycznia 2019 r., okres przechowywania dokumentacji wynosi 50 lat, licząc od chwili ustania stosunku pracy).
 6. Posiada Pan(-ni) prawo do żądania od Administratora:

  a)  dostępu do Pana(-ni) danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

  b)  sprostowania Pana(-ni) danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

   c)  usunięcia Pana(-ni) danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

   d)  ograniczenia przetwarzania Pana(-ni) danych osobowych – w granicach art. 18 RODO

   e)  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało            wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej właśnie podstawie przetwarzał Pana(-ni) dane osobowe

7. Przysługuje Panu(-ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pana(-ni) danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

9. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych zawarto w „Polityce prywatności” dostępnej na w  siedzibie naszej jednostki oraz na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://zsbtczew.pl/cms/49620/polityka_prywatnosci

Pobierz plik pdf